ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN IN2CARPARTS B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND ONDER NUMMER 57447012

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID VAN ONZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen IN2CARPARTS B.V. en een opdrachtgever. Afspraken afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van eventuele Algemene (inkoop) Voorwaarden van de opdrachtgever wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 2: OFFERTES

De door IN2CARPARTS B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Orders met een factuurwaarde vanaf € 125,00 worden franco huis verzonden. Producten met elektronica worden vanaf € 500,00 franco huis geleverd. Orders onder dit bedrag worden verhoogd met een bedrag van € 8,95 tot 31 kilo. Na-leveringen zijn franco huis. De opdrachtgever verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De opdrachtgever zal in dat geval aldus alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten, verschuldigd zijn. Orders via vertegenwoordigers van IN2CARPARTS B.V. opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen 3 dagen geaccepteerd geacht. IN2CARPARTS B.V. heeft het recht om –zonder opgaaf van reden – een order te weigeren en is niet aansprakelijk voor indirecte, dan wel directe schade die hieruit ontstaat, dan wel kan ontstaan.

Artikel 3: LEVERING

Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever IN2CARPARTS B.V. binnen 5 dagen schriftelijk in gebreke te stellen. Levertijden en reparatietijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de afnemer geen recht op annulering van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ook niet na ingebrekestelling.

Artikel 4: DEELLEVERINGEN

Het is IN2CARPARTS B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is IN2CARPARTS B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5: TECHNISCHE EISEN ETCETERA

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, kan IN2CARPARTS B.V. niet aansprakelijk gesteld worden indien de te leveren zaken niet voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit tenzij bij het sluiten van de koop van het voorgenomen gebruik in het buitenland schriftelijk melding is gemaakt en IN2CARPARTS B.V. deze additionele eisen c.q. normen heeft geaccepteerd. Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 6: MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door IN2CARPARTS B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, dan wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden (kleur, vorm etc.) van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7: WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

IN2CARPARTS B.V. is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: technische specificaties en/of uiterlijk. Indien IN2CARPARTS B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft geconstateerd of redelijkerwijs had

kunnen constateren.

Artikel 8: OPEISBAARHEID VORDERING - TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van IN2CARPARTS B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: a.) indien na het sluiten van de overeenkomst aan IN2CARPARTS B.V. omstandigheden ter kennis komen, die IN2CARPARTS B.V. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b.) indien IN2CARPARTS B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is IN2CARPARTS B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan IN2CARPARTS B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IN2CARPARTS B.V. eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Dit zonder daardoor schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever.

Artikel 9: GARANTIE

1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van IN2CARPARTS B.V.. IN2CARPARTS B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiele schades en/of verliezen, waaronder begrepen eventuele in- en/of uitbouwvergoedingen.

2. IN2CARPARTS B.V. garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden vanaf levering.

3. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op IN2CARPARTS B.V. mogelijk is.

4. Indien de in artikel 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, isIn2carparts B.V. verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.

5. IN2CARPARTS B.V. kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien naar haar mening herstel niet mogelijk c.q. opportuun is.

6. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: a.) IN2CARPARTS B.V. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of b.) indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: waterschade, inbouwen/uitbouwen, montagefouten, transportschade en/of oneigenlijk gebruik.

8. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

10. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Opdrachtgever en/of derden zonder schriftelijke toestemming van IN2CARPARTS B.V. aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

1. Alle door IN2CARPARTS B.V. geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van IN2CARPARTS B.V., zolang de opdrachtgever niet aan al zijn uit alle tussen opdrachtgever en IN2CARPARTS B.V. tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

2. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit een met IN2CARPARTS B.V. gesloten overeenkomst niet nakomt, is IN2CARPARTS B.V. gerechtigd om - zonder dat enige separate ingebrekestelling vereist zal zijn - door IN2CARPARTS B.V. aan opdrachtgever geleverde goederen terug te nemen of te doen nemen, in welk geval de overeenkomst automatisch, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, ontbonden zal zijn. Een en ander laat het recht van IN2CARPARTS B.V. op vergoeding van schade, kosten en rente onverlet. Tevens is alsdan iedere vordering van IN2CARPARTS B.V. op opdrachtgever terstond en volledig opeisbaar.

3. Goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verpand, tot zekerheid overgedragen dan wel met enig recht worden bezwaard.

4. IN2CARPARTS B.V. kan zowel retentie als regresrecht uitoefenen op al hetgeen zij voor de opdrachtgever en/of haar rechtverkrijgende onder zich heeft/had en zulks totdat alle (financiële verplichtingen betreffende de geleverde goederen en diensten, eventueel vermeerderd met schade, rente en kosten, door de opdrachtgever krachtens de opdracht of krachtens enige andere overeenkomst, dan wel enige verbintenis, dan wel krachtens deze algemene voorwaarden verschuldigd, geheel zijn nagekomen.

Artikel 11: GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken op gebreken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a.) of de juiste zaken zijn geleverd; b.) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; c.) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; d.) of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden wordt voldaan.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan IN2CARPARTS B.V. te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever, binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan IN2CARPARTS B.V.

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming, aan

IN2CARPARTS B.V. worden geretourneerd.

Artikel 12: PRIJSVERHOGING

1. Indien IN2CARPARTS B.V. met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, dan is IN2CARPARTS B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. IN2CARPARTS B.V. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 13: BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de alsdan correcte bankrekening van IN2CARPARTS B.V. Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever automatisch en zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3%.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting. Verrekening van enige tegenvordering is niet toegestaan.

4. Opschorting van betaling is nimmer toegestaan.

5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever een percentage van 15% verschuldigd berekend over de hoogte van de openstaande vordering, met een minimumbedrag van € 50,00. Indien IN2CARPARTS B.V. aantoont feitelijk hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle door IN2CARPARTS B.V. gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd (in alle instanties).

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

1. Ter zake van bijkomende dienstverlening, is de aansprakelijkheid van IN2CARPARTS B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot € 11.500.

2. Bovenstaande beperkingen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van IN2CARPARTS B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

3. IN2CARPARTS B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schades en/of verliezen. IN2CARPARTS B.V. is nimmer aansprakelijk c.q. zal nimmer aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte en/of consequentiele schades en/of verliezen.

Artikel 15: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan IN2CARPARTS B.V. zijn toe te rekenen.

1. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van cliënt, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van IN2CARPARTS B.V., een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan IN2CARPARTS B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. IN2CARPARTS B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreden nadat IN2CARPARTS B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van IN2CARPARTS B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IN2CARPARTS B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien IN2CARPARTS B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen c.q. heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16: GESCHILBESLECHTING

Alle geschillen worden exclusief beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen IN2CARPARTS B.V. en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

IN2CARPARTS B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. IN2CARPARTS B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de verkoper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle door IN2CARPARTS B.V. verstrekte tekeningen, schema’s, ontwerpen, prijslijsten, materiaallijsten, handboeken enzovoort, blijven eigendom van IN2CARPARTS B.V.. Zij mogen zonder toestemming

van IN2CARPARTS B.V. noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan een archiefkopie voor intern gebruik bij de opdrachtgever. Zij mogen niet aan derden worden vertoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overgedragen aan de koper.

2. IN2CARPARTS B.V. garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk

maken op rechten van derden van welke aard dan ook.